Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+7 oy
322 okuma
mustafaharputi Lusid kategorisinde Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
yeniden kategorilendirildi
Astral seyahat denilen hadiseyi ruh beden ilişkisi uyku ve rüyalar bağlamında değerlendirmek gerekir. Kadim insanlık tarihinden beri ruh beden ilişkisi, insanın uykuda durumu ve rüyalar bütün felsefi, dini akımların konusu olmuştur. Ancak henüz bu ilişkinin mahiyeti hakkında pozitif verilere dayalı olarak kesin bir yargıya varılamamıştır. Kur'an-ı kerimde de İsra suresi 85. ayette "Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. buyurularak bu konunun tam anlamıyla kavranamayacağına işaret edilmiştir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

9 Yorum

+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
İnsan şuurunun fiziki bedeninin dışına yansıması ya da diğer bir tanımla, şuurluluk alanının genişleyerek beden dışına taşma olayı olarak isimlendirilen "Astral Seyahat" veya "Şuur Projeksiyonu" ise ruh beden ilişkisine bağlı olarak bütün felsefi ve tasavvufi-mistik akımların önemli bir konusudur. Bu hususu Hz. Peygamber'in isra ve miraç hadisesi bağlamında da değerlendirmek mümkündür. Hz. Peygamberin bu olayı bedenen mi yoksa ruhen mi ya da rüya da mı yaşadığı konusunda farklı rivayetler söz konusudur. Bu durum ruhun bedenden ayrılıp ötelere gitmesi konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğimiz anlamına gelir. Yine Kur'an'da zümer suresi 42. ayette şöyle buyurulur: " Allah (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır." Bu ayet astral seyahatin uykuyla ilgili bir hadise olduğuna işaret eder. Bununla birlikte uyku ölüme benzetildiğinden uyku halinde sorumluluk düşer. Rüyada görülenlere bağlı olarak amel edilmez. Dolayısıyla ruh beden ilişkisi ya da insanın manen seyahat etmesi mistik gizemini her zaman korumuştur. Bu bağlamda söylenenlere itibar edilmesi doğru olmadığı gibi hayatımızı aklımızı kullanarak kainattaki sebep sonuç ilişkisine göre yaşamak Kurandan ve Hz. Peygamberin uygulamalarından çıkarılacak hükümdür. Zira İslam dininde esas olan şuurluluk halidir, bu ise ancak ruh beden birlikteliği ile mümkün olur. Sorumluluk da buna bağlıdır.
+7 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
Astral seyahat gibi parapsikolojik olaylara İslam dinince dini bir değer atfetmek doğru olmaz. Bir kimseden sadır olabilecek olağan dışı hadiselerin dini anlamda bir bağlayıcılığı yoktur. Zira bu olaylar görünmeyen alemle de ilgili olup İslam dinine göre o alem hakkındaki gaybi bilgiler ancak ilahi vahiyle bilinir. Hz. Peygamberin tebliğ ettiklerinden ibarettir. Bununla beraber insan psişik yapısının ve parapsikolojık olayların ilmi çalışmalara konu edilmesinde bir mahzur yoktur. Zaten İslam alimleri, Müslüman filozof ve mutasavvıflar da bu konularda çalışmışlardır. Bütün bu bilgilerin dökümü ve değerlendirilmesi ise hayli ciddi ve zaman alacak bir iştir. Ancak bu konularada bir müslümanın takınması gerektiği tavır hakkında şunu söyleyebiliriz:
+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
Bilindiği gibi son Peygamber Hz. Muhammed vasıtasıyla insanlığa gönderilen son ve mükemmel ilahi kitap Kur'an-ı Kerim, insanı yaratan ve yaratılan ilişkisine ve mutlak yaratıcı olan Allah'ı tevhîd etmeye (birlemeye), bu iman ve eylemdeki amacı kavramaya çağırmıştır. İnsan, hakikatin bilgisini metafizik olanla ilişki kurmaya çalışmakla değil, Hz. Peygamber tarafından insanlığa tebliğ edilen mesaja kulak vermek suretiyle elde etmeye çalışmalıdır. Çünkü insanın kabiliyet ve melekeleri eşyanın hakikatini ve fizik ötesi alemi tam anlamıyla idrak etmeye müsait değildir. Bu bakımdan insana düşen öncelikle kendini ve içinde yaşadığı kainatı anlamaya yönelik olmalıdır. Yani insan ilmi araştırmaya konu olarak enfüsî (kendisindeki) ve afakî (evrendeki) delillere müracaat etmelidir. İşte bu bağlamda insanın yaratılışından da getirdiği tecessüsle kendi varlığı ve kainat üzerinde araştırmaya yönelmesi ilahi iradenin de arzu ettiği bir husustur. Buna bağlı olarak ahlaki sorumluluk çerçevesinde her türlü ilmi araştırmayı Kur'an tavsiye eder. Ancak ilahi irade kainatta sünnetullah diye nitelendirdiği Allah'ın koyduğu yasaları gözeterek insana bu araştırmasını yaparken takip edebileceği bir yöntem önermiştir. Bu da insanın kendi bilgisi, yetkinliği ve sorumluluk alanıyla sınırlı olmalıdır; yani gayb aleminden ziyade müşahede alemine yönelik olmalıdır. Çünkü gaybı Allah'tan başkası bilmez; ancak seçmiş olduğu peygamberleri vasıtasıyla gayb alemine dair bazı bilgiler insanlığa ulaştırılmıştır (Bakınız Cin Suresi: 25-28.ayetler).
+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
İslam Dinine göre insan geleceği bilemez, gelecekten haber veremez; ancak bilimsel veriler ve olaylardan yola çıkarak gelecek hakkında tahmin yürütülebilir ve bu veriler ışığında tedbir alabilir. Bu bağlamda İlm-i Nücüm da denilen Astronomi ilminin İslam İlimleri arasında önemli bir yeri vardır. Ancak İslam Dini açısından astroloji ilmi, olandan hareketle olması gereken üzerinde durmalıdır; yoksa kahinlik yapmak yoluyla insanların ve dünyanın geleceği (kaderi) hakkında konuşup hüküm vermek değil. Zaten medyum ve kahinler veya falcılık yoluyla gelecek hakkında akıl yürütüp tahminde bulunmayı İslam Dini reddeder. Müslüman bir kimse medyumlara, fala ve kahinlere itibar etmemelidir. İslam Dini insana akıl ve iradesini kullanarak sebep sonuç ilişkisine göre hareket etmenin en doğru davranış şekli olduğunu bildirir. Mesele insanın insana ve insanın eşyaya veya diğer varlıklara tahakkümü ve tasarrufu bakımından değerlendirildiğinde; bu konu dini olmaktan ziyade insana has olgusal bir hadisedir. İnsanın yaratılıştan getirdiği kabiliyetlerini geliştirerek bir başkasına yada eşyaya etki etmesi ve onu tasarrufu altına alması olası görünmekle birlikte, etki altında olan bir insan iman ve irade gücüyle bu etkilenmeden kurtulabilir. İnsanlık tarihi içerisinde ve günümüzde de bu türden hadiselere rastlanmaktadır.
+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
Ancak meseleyi İslam dini açısından değerlendirecek olursak bu tür eylemlerde maksat ve niyetin ne olduğu önemlidir. Eğer bununla insanlara korku salmak, inanç, irade ve kanaatleri etkilemek veya varlığın doğal seyrine müdahale etmek hedefleniyorsa, İslam dini böyle bir davranışı kabul etmez ve insanların bu tür eylemlerden uzak durmasını emreder.
+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
Meseleye Parapsikoloji İlmi açısından bakacak olursak, İslam dini sırf bilimsel saiklerle işin özünü kavramaya matuf çalışmaları uygun görür. Eğer böyle bir astral seyahat'le insanlığa hizmet ve bilimsel gelişmelere katkı sağlanacaksa, İslam öğretisinin ön gördüğü ahlaki ilkeler çerçevesinde, müslümanların da bundan geri kalmaması gerekir.
+6 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
Ayrıca insan, özü itibariyle duygusal ve her türlü hissi etkiye açık bir varlıktır. İnsanlar arasında konuşma her ne kadar iletişimde temel yöntem olsa da insanların duygu ve his yoluyla iletişim kurabildikleri de bir olgudur. Müslüman ilahiyat alimleri de bunu kabul ederler. Ancak dikkat çekilmesi gerekir ki insanların psikolojik yönü ve insanlar arasındaki duygusal bağlılıktan kaynaklanan olaylar zincirini, his ve ön sezilere göre hareket edip karar vermekten ayırmak gerekir. İslam dini insanın deyişken psikolojik yapısını da göz önüne alarak böyle bir astral seyahat'in etkisinde kalıp hisleriyle, ön sezgileriyle ve rüyasıyla amel etmesini uygun görmemiştir. Çünkü Müslümanlık'da esas olan iradî harekettir. Sorumluluk ve ahlakilik de iradi hareketle anlam kazanır. Bu bakımdan kalbe doğan veya akla gelen fikirler test edilmelidir. Yani kalbimize doğan düşüncenin rahmanî (doğru) mi, yoksa şeytanî (yanlış) mi olduğunu İslam'ın temel ilkelerine göre test edip ona göre hareket etmek gerekir.
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
bu konuya yorum olarak yazıyorum son yorumu okuyun.
+1 oy
Aynur Altay Rüya Tabircisi (6.6k puan)  
Ben bir şey sormak istiyorum. Bazı kişiler tanıyorum onlar ruhlar alemi ile iletişim kurabildiklerini söylüyorlar . Bu mümkün müdür.?
+4 oy
mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)  
aynur hanıma cevaben     
nasıl kişiler olduğuna bağlı olarak yorum yapmak doğru olur.. ikitürlü değerlendireyim biri cinciler diğeri tasavvufçular yani bizler. tasavvufta ruh bağlantısı vardır. ama ilham ve rüya yolu yada kalp gözü üçüncü göz ile oluyor. bide büyücü ve cinci hatta medyum geçinenler vardır. cincilerde ise cinleri kullanmakla oluyor cinleri davetle yaparlar sonra kullandıklarını zannederler büyü haber alma gibi eylemler yaparlar. ruhlarla görüştüğünü söylerler. ancak cinlerin haberlerinin sadece onda biri doğrudur ve cinlerin en bariz özelliği kendilerini kullandırmazlar kendilerini çağıran cinciyi büyücüyü kullanırlar sonra onun zayıf anının beklerler ve onu hasta ederler yada ona zarar verirler. sonları ya yatalak olmak yada akıl hastalığı, nörolojik felçler  veya intihar gibi eylemlerle biter. yani cincilerin sonu felakettir çünkü islama uyan ve islamın haram kıldığı şeyi beraber yaparlar. yani hem büyü yaparlar hemde ayetleri kullanırlar bunun anlamı şu hem dindarız derler hemde dinin dışına çıkarlar yani şarlatanlık demektir. tasavvuf bambaşka bir durumdur büyü muska işleri yoktur tasavvufa ayrı bir sayfa açmak gerekir.

İlgili rüyalar

+9 oy
34 yorum 321 okuma
+8 oy
7 yorum 188 okuma
+24 oy
14 yorum 454 okuma
sonsuz 30 Nisan 2016 Lusid kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (140k puan)   yazdı
+10 oy
15 yorum 202 okuma
+8 oy
1 yorum 168 okuma
Ehlibeyt 19 Temmuz 2020 Rüya kategorisinde Ehlibeyt Rüyazede (2.0k puan)   yazdı
+9 oy
3 yorum 115 okuma
mustafaharputi 24 Haziran 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)   yazdı
+7 oy
14 yorum 265 okuma
mustafaharputi 24 Haziran 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)   yazdı
+5 oy
35 yorum 758 okuma
mustafaharputi 20 Ocak 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)   yazdı
+3 oy
1 yorum 188 okuma
mustafaharputi 20 Ocak 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)   yazdı
+4 oy
7 yorum 358 okuma
mustafaharputi 20 Ocak 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)   yazdı
+7 oy
11 yorum 251 okuma
mustafaharputi 19 Ocak 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)   yazdı
+4 oy
6 yorum 150 okuma
mustafaharputi 19 Ocak 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (18.0m puan)   yazdı
+7 oy
1 yorum 125 okuma
yok 2 Ağustos 2019 Rüya kategorisinde yok Rüya Yorumcusu (16.5k puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü
Rüya tabirleri güncel

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1

Kategoriler

25.0k rüya

162k yorum

21.6k düş-ünce

7.8k üye

146 Aktif
1 Üye ve 145 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 18511
Dün : 19573
Toplam : 41849132
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...