Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+10 oy
129 okuma
Simge Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (163k puan)  
Erzurumlu İbrahim Hakkı, insan kalp ve ruhunun uyku ve ölümle temizlendiğinden bahsederek şöyle der: “Allah’ın veli kulları demişlerdir ki: Ruhun, berzah alemine açılmış iki penceresi vardır; uyku ve ilham
bir yorum ile ilgili: İslam Dininde Rüya

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

8 Yorum

+7 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
Rüyada, insan bazen ileride başına gelecek halleri aynen bazen de işaretlerle görür ki bu; ancak tabir ettirmekle öğrenilir. Eğer rüyayı görenin duyu organları dış aleme kapalı, gönül aynası da her türlü kötülüklerden temizlenmiş ise Levh-i Mahfuz’daki manevi suretler ve bilinmeyen emirler o kişinin gönül aynasına akseder ve bunlar onun rüyasında görülür.

 Eğer duyu organları dış alemle meşgul, gönül aynası da paslı ise ruh, bu alemi seyredemez. Ruh rüyada, duyuların hafızada bıraktığı hayallerle uğraşır.” Mevlana Celalaedin Rumi’nin “Mesnevi” isimli eserini şerh eden İslam alimlerinden Sarı Abdullah ise rüya hakkında şöyle demektedir: “İnsanda iki çeşit ruh vardır. Biri hayvani ruh, ötekisi de Rahmani ruhtur. Hayvani ruh, daima insanla beraberdir. Tuzun eti muhafaza ettiği gibi insanı kokmadan korur. Rahmani ruh ise insana uyku halinde melekut alemini seyrettirir, gaybın göremediğimiz hallerini işin ehline aksettirir.”
.
İslami anlamda rüyalar genelde cismani, nefsani ve ruhani olmak üzere üçe ayrılır. Bunlar;
+7 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Cismani Rüya:

 “Genel olarak uykuya yatılan ilk saatlerde kendini gösteren, günlük hayatın bir devamı şeklinde ortaya çıkan rüyalardır. Zira uykunun başlangıcında insanın sinir ve duygu gibi hassaları tıpkı motorun durmasından sonra pervanelerin bir müddet daha çalışması gibi bir faaliyet gösterirler. Örneğin insanın çalıştığı işte eksik bıraktığı bir faaliyet, rüyada tamamlanmış ya da devam ediyor görülebilir. Bu tip rüyalar genelde önemsiz kabul edilir.”
+7 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Nefsani Rüya:

Kişinin ağır bir uykuya daldığı, el ayak ve beş duyu organlarının devreden çıkarak, kendisinden geçtiği anda gördüğü rüyalardır. Bunlar, insanın bilincine yığılmış olan duygu ve isteklerin gayri ihtiyari dışa vurularak kendini gösteren rüyalardır. Bu rüyalar tepkisel rüyalar olup güncel iş ve eylemlere bir tepki niteliği taşırlar. Örneğin, günlük hayatında başkalarından haksız tepki ve eziyet gören kişi, uykusunda onu alt edebilecek rüyalar görebilir. Bu durum aynı zamanda ferdi rahatlatan bir özellik taşır. Bu yüzden çoğu kimse sabah uykudan uyanınca bir neşe ve rahatlık hisseder. Bu, sadece fiziki yorgunluktan kurtulmanın değil, aynı zamanda nefsani arzu ve isteklerin gerçekleşmesiyle de ilgilidir. Bu tür rüyalar faydalı ve değerli rüyalardır.
+7 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Ruhani Rüya:

 “Bu rüyalar genelde sabaha karşı görülen rüyalar olup, daha gerçekleşmemiş ve bazen düşünülmesi bile ihtimal dışı olan gelecekten haber veren rüyalardır. İlk iki rüya, geçmişle ilgili olduğu halde, bunlar sadece gelecekle ilgili rüyalardır. İnsan bu tür rüyaları da ancak ruhuyla görür. Ruh ancak Allah’ın emri ve bilgisinde olduğu için, bu tür rüyaları insanın gücü ötesinde ortaya çıkan bir rüya özelliği taşımaktadır. Yalnız bu rüyalar vasıtasıyla insan, ruhunun yardımıyla bütün zaman ve mekanları anlamaya, sahih ve doğru haberler getirmeye muktedir olabilir.”


Burada bahsi geçen rüya türleri dışında, çeşitli dini eserlerde rüyanın türleri ile ilgili temel sayılabilecek görüşlere bakılacak olunursa şu bilgilerin aktarılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

“Sadık rüyaların doğruluğuna delalet ve sıhhatine şehadet eden birtakım deliller bulunmaktadır. Öyle ki, rüya gören şahıs uyku sırasında (bu deliller ve işaretler vasıtasıyla) Allah tarafından kendisine bir müjdenin verildiğini hisseder. Birinci alamet, rüya görenin derhal uyanmasıdır. Diğer bir alamet bu idrakin devamlı ve sabit olmasıdır. Çünkü bu rüya bütün teferruatıyla onun hafızasına nakşedilmiştir. Hiçbir şekilde yanılma ve unutma hali ona yol bulamaz. Şayet bir rüya, uykudan uyandıktan sonra ancak düşünülerek ve üzerinde durularak hatırlanabiliyor ve hatırlanınca da birçok tafsilatı unutuluyorsa o çeşit rüya aslı olmayan ahlam (karışık) denilen rüyalardandır.” (İbn Kesir, 1985: 4086, 4087).

“Peygamberlerin görmüş oldukları rüyaların birer vahiy olarak anlaşılmasına en büyük delillerden biri de Hz. İbrahim ve Hz. İsmail peygamberlerin kıssalarıdır. Şöyle ki, Kur’an’da ifade edildiğine göre Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail’i rüyasında boğazladığını görmüş ve Hz. İsmail’e durumu anlatmış, onun da bu duruma rızasını aldıktan sonra onu boğazlamaya götürürken gökten bir kurbanlık indiği anlatılmaktadır. Burada bir peygamber olarak Hz. İbrahim’in rüyasında oğlunu kesiyor olarak görmesi daha sonra bütün insanlığı ilgilendirecek dini bir vecibeye işarettir. Zira peygamberlerin rüyalarının vahiy türünden olduğu kabul edilmektedir.” (Fahreddin Razi, 1995: 625).
+7 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Rüyayı aynı paralelde değerlendiren tabir uleması da rüyaları; rahmani, şeytani ve edğâsu ahlâm olmak üzere üçe ayırmışlardır. Bunlardan İbn Sirin “Sağ taraf üzerine yatan bir adamın gördüğü rüya, Allah tarafından gösterilmiş rüyalardır ki, bunlar er veya geç zuhur ederler. Sol taraf üzerine yatan veya arka üstü uyuyan kimsenin gördüğü rüyalar ise ruhlar tarafından gösterilen şeyler olup bunların da ekserisi vaki olur ve zuhur eder. Yüzükoyun yatan kimselerin gördükleri rüyalar ise edğâsu ahlâm olup bunların katiyen ehemmiyeti yoktur ve zuhur dahi etmezler” demektedir.


“Allah’a sulûk eden yani yönelen insanlar, salih bir rüya veya keşif görebilirler. Tarih kitaplarından elde edilen bilgilere göre keşif, ilham, salih rüya ve keramet gibi kavramlar ashabın hayatında ve nasslarda çokça rastlanılan şeylerdir. Müslümanların ilahi vahiyden yararlanmış olmaları dolayısıyla rüyayı üç türe ayırdıkları görülür. Nefsin telkinleri ve fikirlerin çağrışımı sonucu meydana gelen ve nefsi rüya diye adlandırılan rüya. Bir de şeytanın insana vesvese verdiği şeytani rüya vardır. Sonuncu olarak rüyanın üçüncü türü rabbani olan ruhi rüyadır. Bu tür rüyalar müjdeleyici, korkutucu, haber verici ya da sakındırıcı olarak insanın yönlendirilmesinde ve yaşayışında en büyük etkiyi meydana getirir.” (Havva, t.s.: 185- 200).
+7 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
“Bir keresinde bir halife rüyasında dişlerinin döküldüğünü görmüştü. Rüya yorumcusu, “Efendinin bütün ailesi yok olacak” deyince, halife üzülmüş ve bir başka yorumcu çağırarak, bu sefer rüyasını ona anlatmıştı. İkinci yorumcu, “Efendinin rüyası iyi, çünkü akrabaları arasında en çok o yaşayacak” diye cevap vermişti. Halife hemen adama sarılmış yeteneği ve inceliği nedeniyle onu ödüllendirmişti.”

 Bu örnekte olduğu gibi İslami gelenekte rüya yorumu büyük önem taşımaktadır. Bu gelenekte ya rüyaya gerçek bir anlam yüklenilmiştir ya da rüyanın bir anlamı olduğu varsayılmaktadır. Ancak yorumlama süreci rüya ve rüya görenin kavramsallaştırılması ve bunların arasındaki ilişki, hepsi de başarılı bir yorumun unsurlarını oluşturur. Bu, İslamiyet’te rüya ve rüya görme olgusuna yaklaşımın temelidir. İslam dininin geleneklerinde rüyaların oynadığı rol kısaca değerlendirildiğinde, en eski güvenilir kaynaklar olan Kur’an ve hadislerle ilgili uygulamaların ön plana çıktığı görülür. Rüyanın içeriğine, hem ruhani hem de gerçek dünyanın gerçeklerini yansıttığı için ve günlük gerçeklerle, çoğu zaman gaip de denilen diğer boyut, yani olmayan veya görünmeyen alem arasında bağlantı oluşturduğu için özel bir önem atfedilmiştir.”
+7 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
“Rüya, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür” hadisi, esasen rüyanın İslam’daki önemini ortaya koyma bakımından değer taşımaktadır. Burada Hz. Peygamberin yirmi üç sene süren vahiy alması, yani Kur’an’ın tamamlanma müddeti kırk altı aydan ibaret olup bunun ilk altı ayı yani kırk altı ayda biri tamamen sadık rüya şeklinde gelmiştir denilmektedir. Böylece insanlar için rüyanın önemi burada ortaya çıkmaktadır. Ancak insanlar açısından rüyanın durumu peygamberlerin rüyalarından farklıdır.

 
“Konuya açıklık getiren Şâtıbi’ye göre, Hz. Peygamber’in gördüğü rüya ya da keşif yoluyla hüküm ve haber verdiği her şey, aynen kendisine Allah tarafından melek aracılığıyla gönderilen vahiy hükmündedir. Fakat onun ümmetinden hiç kimse rüya konusunda aynı özelliğe sahip değildir ve onlar pekâlâ farklı ve karmaşık rüyalar görebilirler.” (Sakallı, 1994: 37).
+7 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
“Sadece inancının gereğini yerine getiren Müslümanlar için gördüğü rüya sahih derecesinde değerlendirilmiştir. Bunun için ancak salih ve doğru kimselerin rüyalarına güvenilir. Çok yalan konuşanın, fesad ve isyanı çok olanın rüyasına güvenilmez. Çünkü onun kalbi kararmıştır ve gördüğü rüya demet demet hayaletten ibarettir. Bundan dolayı Hz. Peygamber, uykunun temiz olması için abdest ile uykuya yatmayı tavsiye etmiştir. Burada aslolan ferdin iç temizliğidir.” (Gazali, 1987: 902).

“Rüyaya İslami yaklaşımda dikkati çeken hususların başında Hz. Peygamber’in rüyada görülmesi gelmektedir. O’nu rüyada görmek iki şekilde olabilmektedir; birincisi hayatındaki hali, şekli ve şemaili üzere görmek, ikincisi ise, hilye-i şeriflerine kısmen uyan, kısmen uymayan ya da tamamen uymayan şekilde görmektir. Her iki surette de rüya gören Hz. Peygamberi görmüştür.” (Konuk, 1989: 98). “İslam’a göre rüyanın açık olanı Allah’tan, rumuz şeklinde (ve temsili) olduğu için yoruma ihtiyaç göstereni melekten, adğâs-u ahlâm (karışık rüyalar) da şeytandandır.” (İbn Kesir, 1985: 4083).

İlgili rüyalar

+9 oy
5 yorum 95 okuma
mustafaharputi 26 Ağustos 2020 Tabir kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.8m puan)   yazdı
+16 oy
14 yorum 157 okuma
mustafaharputi 28 Ağustos 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.8m puan)   yazdı
+20 oy
14 yorum 200 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+11 oy
9 yorum 123 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+15 oy
5 yorum 107 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+13 oy
12 yorum 187 okuma
+4 oy
2 yorum 99 okuma
+14 oy
26 yorum 338 okuma
Simge 6 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+7 oy
3 yorum 227 okuma
+5 oy
1 yorum 60 okuma
Sonbahar 20 Mayıs 2020 Bilgi kategorisinde Sonbahar Astral Gezgini (329k puan)   yazdı
+2 oy
1 yorum 102 okuma
9 Ağustos 2018 Rüya kategorisinde misafir   38 138 278 yazdı
+10 oy
15 yorum 171 okuma
+3 oy
5 yorum 157 okuma
mustafaharputi 19 Ocak 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.8m puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1

Kategoriler

24.9k rüya

162k yorum

21.3k düş-ünce

7.7k üye

333 Aktif
1 Üye ve 332 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 1086
Dün : 25411
Toplam : 38272578
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...