Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+13 oy
187 okuma
Simge Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (163k puan)  
yeniden etikenlendirildi
İslami açıdan rüya konusuna bakılacak olduğunda gerek ayetlerde gerekse hadislerde rüyayla ilgili birçok ayrıntı karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu ayrıntılara girmeden önce genel çerçevede rüyanın İslami açıdan nerede yer aldığının ve tanımının nasıl yapıldığının incelenmesinde fayda görülmüştür. Bu kısımda rüyanın genel bir tanımı yapılacak ardından rüyaya benzer kavramların tanımı verilecektir.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

12 Yorum

+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
seçti
 
En İyi Yorum
İslami Açıdan Rüya ve Uyku Kavramı

Kur’an-ı Kerim’de uyku şöyle tarif edilir: “Gece olsun, gündüz olsun, uyumanız Allah’ın kudretini bildiren alametlerindendir.”(Rum, 30/ 23). İslami olarak rüya tanımı yapılacak olunursa; “Allah Teala’nın melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye olarak kulun şuurunda uyandırdığı kişiye özel görüş, düşünüş ve vicdani duygular veya şeytani telkinler meydana gelen karışık hayallerden ibarettir.”

 “Uyku hislerin uyuşmasından doğan bir haldir. Bir bakıma uyku küçük ölümdür. Rüya ise uykuda görülen şey, düş, vakıa, alem-i manadır.”


İslam’a göre rüya görme, insan nefsinin, kendi iç dünyasında, bir an için olayların hakikatinin suretlerini mütalaa etmesi olarak değerlendirilebilir. Konuyla ilgili olarak İbn Kesir, “Şüphesiz ki nefs, ruhani olduğu zaman (manevi bir hale geldiği vakit) olayların suretleri onda bilfiil mevcut olur.” demektedir. (İbn Kesir, 1985: 4080).

“Uyku halinde görülen şeye rüya denmektedir. Rüyayı; “Misal alemindeki kaderle alakalı levhaların, aynen veya değişik yansımalar halinde uyku halinde ruhumuza aksetmesidir” şeklinde tarif etmek de mümkündür. Buna göre rüya aleminde görülen şeyler, ruhun melekut aleminde gördüğü şeylerin sembolleştirmesidir.

 Dolayısıyla hak rüyalar berzahla ilgili birtakım tablolardır. Rüya, alem içinde alemlerin varlığına, ahiretin yanında ruhlar aleminin kesinliğine, müstakbelde olacak hadiselerin önceden görülmesiyle de kaderin mevcudiyetine bir işarettir. Dolayısıyla ondaki müjde, uyarı ve mesajı anlamamak, onu görenler veya o rüya ile ilgisi olanlar adına bir kayıptır. Bu durum ise mesaj taşıyan rüyayı bilmek kadar, onun yorumunu da bilmeyi gerektirir. İnsan ruhunun ve onun mahiyetinde bulunan rabbani latifelerin alem-i melekutla bağları vardır. Ruh, uyku halindeyken bedene ait dertlerden kurtulunca, tabii olarak o tarafa meyleder veya bu durum şu ayete göre bedenden bir ayrılış ve ind-i ilahiye yükseliştir: “Allah ölenin eceli gelince, ölmeyenin ise uykusunda iken canlarını alır. Mevtine hükmettiğini yanında bırakır, diğerini ise bir süreliğine gönderir.” (Zümer 39/42).

Bu durumda ruh, aynen bir aynaya akseden suretler gibi, ona öteden akisler gelir veya öteleri görür. Bunlar levh-i mahfuzun cilveleri veya kader kaleminin numuneleri olabilir. İşte bunlar rüya suretinde görülmeye başlanır. Bu rüyalar, bazen kişinin beklentilerine de uygun olur.” (Köksal, 2008: 36).
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (163k puan)   yazdı İslam'a Göre Rüya Çeşitleri
+10 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
“İslam rüyayı bilgi kaynaklarından saymaktadır. Hz. Peygamber’e ilk vahiyler rüya halinde gelmiştir. Rüyanın gelecekle ilgili konularda insan için bilgi değeri taşıdığı Kur’an’da da birçok ayetlerde yer alan bir gerçektir. Hz. Peygamber’in sözlerinde de rüyanın gerçekliğine işaret eden kısımlar vardır. Ayrıca ilk müslümanlar da rüya tahlil ve yorumunu kendilerini anlamada bir yol olarak kabul etmişlerdir.”

 “Burada şunu da belirtmek yararlı olacaktır: Rüya yoluyla bilgi sahibi olmak Kur’an’a göre insanın önüne konulmuş bir amaç değildir. İnsanın asıl sorumlu olduğu alan, uyanıkken yaşadığı alandır ve asıl önemli olan da o zaman dilimindeki Allah’ı unutmadan sürekli olumlu bir aktivite içinde hayatını sürdürmesidir. Çünkü uyku insanın sorumluluğunu düşünen bir olgudur.”
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (163k puan)   yazdı Kuran Ayetlerinde Rüya
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (163k puan)   yazdı İslam Hadislerde Rüya
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
İslami Açıdan Rüyaya Benzer Durumlar

Bu kısımla ilgili çalışma yapılırken rüyaya gerek boyut açısından gerekse rüya kavramını birebir karşılaması açısından birçok terimle karşı karşıya kalınmıştır. Ancak bu terimlerin hepsinin burada verilmesinin uygun olmadığı düşünülerek temel kabul edilen terimler genel çerçevede verilecektir.
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Yakaza:

“Uyanıklık anlamına gelen yakaza, bazı kişilerin uyku ile uyanıklık arasında veya doğrudan uyanıkken, rüyay-ı sadıka türü bazı olaylara şahit olmasıdır. Bu hale daha çok riyazet yapan ve nefsini kötülüklerden arındıran şahıslar ulaşır. Böyle bir durum, uyumadan geçekleştiği için rüyadan ayrılır. Bilinen maddi alemin şartlarından uzak olmasıyla da uyanıklıktan ayrılır. Ruhun yükselerek ulvi makamlara ulaşmasıyla elde edilen bir sonuç olan bu duruma, Hz. Ömer’in cemaat önünde hutbe verirken komutanı Sâriye’ye “Dağa, dağa…” diyerek, harp anında önemli bir taktik vermesi örnek gösterilebilir. Değerlendirme açısından yakaza sadık rüya kapsamındadır.”
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Cinlerden Bilgi Almak:

 “Normal şartlarda cinlerle insanlar, ayrı varlıklar olarak yaratılmışlardır ve aralarındaki irtibat da kaldırılmıştır. Bu sebeple onlardan bilgi almak da aynı kapsamda değerlendirilir. Zaten insanlarla irtibat kuran cinlerin pek çoğunun yalan söylediği de müsellemdir. Fakat onların değişik temessül güçleri bulunduğundan, bazı kişileri aldatabilirler.”
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
İlham:

“Allah tarafından vasıtasız olarak feyz yoluyla veya melekler aracılığıyla, kişinin kalbine gelen mana olan ilham, şeytana ait vesveselerle karışabileceğinden, üstelik Allah tarafından gönderildiği net olmadığından, İslam fıkhında bir delil olmaz.”
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Keşif:

“Basar değil de basiret gözüyle görme manasına gelen keşif, objektif ve net bir bilgi kaynağı olmadığından İslam fıkhında delil olmaz. Keşfin yüksek hali yakazaya, düşük hali de ilhama benzer.”
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Hiss-i Kablelvukû:

 “Bir şeyi olmadan önce hissetmeye ve farkına varmaya hiss-i kablelvukû denir. Bu durumun doğru olması muhtemeldir ki, sadık rüyalar bunun gelişmişşekli sayılır.”
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Ruh Çağırma:

“Geçmiş veya gelecekten bilgi alma konusunda bir yol olarak görülen ruh çağırmalarda, hakikaten ruhun gelip gelmediği belli değildir. Büyük ihtimalle bu durumda irtibat kurulan şeyler habis cinlerdir. Bu sebeple ruh çağırma yoluyla bazı bilgiler elde edilse bile kendilerine itibar edilmez.”
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
İstihare:

 “İstiharede Allah için iki rekat namaz kılınarak ve özel duası okuyarak, hayırlı olana kalbin meylettirilmesi istenir. Sonucunda rüyada görülen yorumlanır.”
+11 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Tefeül: “Bazı olay ve tevafukları uğurlu sayma ve olacak şeyi tahmin etmeye tefeül denir.”

Çalışmamıza İslamda Rüya Çeşitleri ile devam edeceğiz.
+8 oy
Simge Astral Gezgini (163k puan)  
Bu bölümden anlaşılmaktadır ki İslam’da rüya çok önemli bir yere sahiptir. Hemen hemen tüm müslüman bilginler rüya konusuyla az ya da çok ilgilenmişler ve rüyayı araştırma konusu yapmışlardır. İslami açıdan açıklanması gereken temel konu rüyanın tanımı ve tarifi olmuştur. İslami anlamda düşünülürse rüyayı genel anlamda, uykuda yaşanan nefsani olaylar olarak tanımlamak doğru olur herhalde. Rüya, Allah tarafından kula gösterilen görüntülerdir. İslam’da ise uyku küçük ölüm olarak yer almıştır. Rüyalar her zaman için haber kaynağı olarak görülmüştür. Bu anlamda vahiynin tüm peygamberlerde öncelikle sadık rüyalar şeklinde gösterildiği devamlı ön planda tutulmuştur. Birçok düşünce bu bilgi çerçevesinde gelişmiştir. Rüya türleri de yine vahiy kaynaklı olup olmamasına göre genel anlamda üç çeşit olarak kabul edilmiştir. Bu rüya türleri; günlük yaşamın etkisiyle ortaya çıkan cismani rüya, nefsin istek ve arzularını dile getiren nefsani rüya ve gelecekten haber verme özelliği taşıyan genelde sabaha karşı görülen, çoğunlukla doğru çıkan ruhani rüyalardır. Bunların dışında Müslüman alimlerce kabul gören sadık rüya ve kazib rüya da yine ayrı bir rüya çeşitlemesidir. Bunların dışında Kur’an-ı Kerim ayetlerine ve hadislere bakıldığında rüya konusunun detaylarıyla ortaya konulması çalışmamız açısından dikkat çeken bir diğer husustur. Ayetlere bakıldığında genel anlamda peygamber rüyaları özellikle de Hz. Yusuf’un rüyaları anlatılmaktadır. Hadislerde ise çeşitli konularla rüya ilişkilendirilmiştir. Genellikle hadislerde güzel ve çirkin rüya görüldüğünde nasıl davranılması gerektiğinden, Hz. Muhammed’in görüldüğü rüyalardan ve rüyanın peygamberlik vasfının bir parçası olduğundan bahsedilmektedir. Rüya tabir etmek ise tabirci için çeşitli vasıflar gerektiren bir olaydır. Rüya gören kişinin rüyasını alelade öylesine birisine anlatması uygun görülmemiş bu anlamda rüyalara büyük değer verilmiştir. Sonuç olarak rüya konusu, tanımından türlerine varana kadar çeşitli detaylarıyla İslam Dini’nde önemli bir yere sahiptir.

İlgili rüyalar

+11 oy
9 yorum 123 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+7 oy
5 yorum 256 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+20 oy
14 yorum 200 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+12 oy
9 yorum 285 okuma
sonsuz 26 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+15 oy
5 yorum 107 okuma
Simge 4 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+14 oy
7 yorum 147 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+28 oy
3 yorum 227 okuma
+10 oy
8 yorum 129 okuma
Simge 29 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+24 oy
19 yorum 274 okuma
Simge 10 Ağustos 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+9 oy
3 yorum 135 okuma
Simge 28 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+11 oy
7 yorum 125 okuma
Simge 28 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+10 oy
4 yorum 218 okuma
Simge 25 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1

Kategoriler

24.9k rüya

162k yorum

21.3k düş-ünce

7.7k üye

346 Aktif
0 Üye ve 346 misafir
Bugün : 24643
Dün : 34100
Toplam : 38270724
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...