Rüya yorum sitemize üye olun, düzenli olarak rüyalarınızı yorumlayalım. Eğer bir tek rüya yorumlatmak istiyorsanız konu ile ilgili başlığın altına yazabilirsiniz.
+7 oy
833 okuma
sonsuz Bilgi kategorisinde Astral Gezgini (130k puan)  
Jung rüyalara pozitif olarak bakar. Onları ruhsal hayatımızın bir parçası olarak görür. Rüyaların bir fonksiyonu olduğunu kabul etmekle beraber, rüyanın kökünde olumsuzlukların bulunduğunu savunan, rüyaları telafi mekanizmasına indirgeyen yaklaşımları kabul etmez. Jung cinselliğin ve bastırılmış duyguların rüyanın arkasında yatan birçok nedenden sadece birisi olarak görür. Ona göre rüyalar doğal olarak ortaya çıkarlar ve önemli birçok görevleri yerine getirirler. Jung’a göre rüyalar “arzu ve isteklerin yanında korkuları, gerçekleri, felsefi ifadeleri, illizyonları, vahşi fantezileri, hatıraları, geleceğe dönük planları, irrasyonel tecrübeleri, telepatik vizyonları, kehanetleri ve ilahi mesajları içerebilir.” Kendi ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Jung rüyalara oldukça geniş bir perspektiften bakar. Ona göre rüyalar insanın olumlu olumsuz yanlarını, geçmiş tecrübelerini, şimdiki tutumlarını, gelecekteki beklentilerini, kişisel ve kolektif bilinçdışını yansıtırlar.

Jung’a göre rüyanın en önemli fonksiyonlarından birisi dengeleyici (balancing) olmasıdır. Jung birçok kültürde denge kavramına verilen önemi biliyordu. Çünkü denge kavramı değişik kültürlerde merkezî konuma sahipti. Jung’un incelemiş olduğu Çin felsesinde yin-yang, Amerikan yerlilerinde ruh-beden, Celtic Mitolojisi’nde beyaz-siyah gemi ilişkisi denge üzerine kurulmuştur. Denge insanın biyolojik yapısı için de önemlidir. Hemeostatik denge bozulduğunda organizmada ihtiyaç ortaya çıkar. Dengenin yeniden kurulması için ihtiyacın giderilmesi gerekir. Tıp eğitimi almış ve kültürler üzerinde araştırmalar yapmış olan Jung bir psikiyatr olarak denge kavramını insan psikolojisinde kullanmaya başladı. İnsanın ruhsal yapısındaki zıt yapılardan oluşan bir dengenin varlığını savunuyordu. Ona göre bilinç ve bilinçdışı arasındaki denge bozulduğunda rüyalar kanalıyla dengesizlik bireye hissettirilerek tekrar kurulur. Dengenin bireyleşme süreciyle ilişkisi dikkate alındığında bunun tüm hayatı kapsadığı söylenebilir. Denge Jung psikolojisinde önemli olan “bireyleşme” süreci ile yakından alakalıdır. Doğuştan potansiyel olarak var olan bireyleşme insan hayatının tümünü kapsayan bir süreçtir. İnsan doğuştan ayrışmamış olup bir bütün olarak dünyaya gelir ve daha sonra bireyleşmeye başlar. Bireyleşme karmaşaya, ayrışmaya ve farklılaşmaya neden olur. Bireyleştikçe dünya daha ayrıntılı olarak algılanmaya başlar. Bireyleşme bir yerde döllenmiş yumurtanın gelişerek bir yetişkine dönüşmesi gibidir. Bireyleşme bilinç ve bilinçdışının birleşmesi ve bir tür kişiliğin bütünleşmesi olduğu için bu süreçte rüyalar duygusal dengenin sağlıklı olması için bilinç ve bilinçdışı arsında iletişim görevi üstlenirler. Aksayan durumlarda dengenin sağlanması için doğal olarak ortaya çıkarlar. Günlük hayatta bilincin fark etmediği birçok olay rüyalarla fark edilir hale gelir. Dengenin bireyleşme süreciyle ilişkisi dikkate alındığında denge insan hayatının tüm evrelerinde önemlidir. Jung rüyaların denge fonksiyonuna bağlı olarak ruhsal hayatımızı restore edici özelliği olduğunu savunur. Çünkü denge bozulduğunda ruhsal hayatta tahribat yaşanır. Bu tahribatın tamirinde rüyaların önemi büyüktür.

Jung’a göre rüyaların bir diğer fonksiyonu ödünleyici olmalarıdır. Bu tespit ilk defa Freud tarafından yapılmıştır. Jung bu konuda Freud’un önemli bir tespitte bulunduğunu kabul edip, Freud’un haklı olduğunu belirtir. Fakat Jung rüyaların yalnızca telafi mekanizmasına indirgenmesini yanlış bulur ve bu konuda Freud’dan ayrılır. Jung rüya gibi karmaşık bir konunun bir nedene indirgenmesini de yetersiz bulup, rüyanın ardında sayısız denebilecek faktörlerin olduğunu, bastırılmış duyguların rüyada açığa çıkıp ödünleyici rol oynamalarını bunlardan birisi olarak görür. Özetle Jung rüyaların ödünleyiciliğini kabul eder fakat rüyaların tüm fonksiyonlarının ödünleyicilikten ibaret olmadığını ve tek bir nedene indirgenemeyeceğini ileri sürer.

Jung rüyaların nevrozları yansıtacağını ileri sürer. Hasta ve terapistin ortak çalışmaları sayesinde nevrozların nedenlerinin ortaya çıkarılabileceğini savunur. Bu yöntemi hastalarında kullanmış olan Jung’a göre terapinin sağlıklı yapılabilmesi için belirli kurallara bağlı kalınması gerekir. Rüya analizinde yalnızca bastırılmış arzular üzerinde durulmasını yetersiz bulur, rüya analizinde serbest çağrışım yönteminin zararlı olduğuna inanır. Serbest çağrışım yönteminin kişiyi rüyadan uzaklaştırarak yanlış yönlere sevk edebileceği görüşündedir. Serbest çağrışım yöntemi Hitit Kitabelerini çözmede ne kadar faydalı ise rüya analizinde de o kadar faydalı olabileceğini ileri sürerek yetersizliğini vurgular. Jung rüyalardan yararlanmak için aktif hayal kurma (active imagination) yöntemini kullanmıştır. Bu yöntem rüyada görülen bir figürden hareketle gerçekleştirilir. Amacı ise arketipik imajları açığa çıkarmaktır. Kişi rüyadaki figür veya sembol üzerinde yoğunlaşarak kendisini nerelere götürdüğünü bulmaya çalışır ve tecrübelerini terapistle paylaşır. Bu yöntemde hasta yatağa yatırılmayıp, terapistle karşılıklı oturarak terapiye katılır. Jung, hastayı pasifleştirdiği düşüncesiyle terapide hastaları yatağa yatırmaz.

Yorumunuz

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
gece ne renktir?
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

1 yorum

+3 oy
sonsuz Astral Gezgini (130k puan)  
Jung rüyanın dini bir yönü olduğunu savunur. Kutsal kitaplarda geçen Yusuf peygamber kıssasını büyük rüyalar (big dream) olarak adlandırdığı rüya türünden birisi olarak gösterir. Ayrıca yapmış olduğu seyahatler sayesinde çeşitli yerel dinlerde rüyanın önemini müşahede etmişti. Din konusunda olumlu yaklaşıma sahip olan Jung, din rüya ilişkisinde Yahudi rüya öğretisi geleneğinden oldukça etkilenmiştir. Kendisi Talmud’un rüyaya getirdiği açıklamaları referans olarak alır. Talmud’da geçen “Rüya kendisinin yorumudur” ve  “Yorumlanmamış rüya okunmamış mektup gibidir” açıklamalarını prensip olarak kabul eder. Yahudi rüya öğretisinin oluşumunda etkili olan Yahudi düşünürler rüyaların dini boyutuna oldukça önem vermişlerdi. Bunlardan birisi olan Maimonides rüyaları insanların ve peygamberlerin gördüğü rüyalar olmak üzere ikiye ayırır. İnsanların gördüklerinin hayal kaynaklı olup, bilinç kaynaklı olmadığı için yeni bir şey sunmadığını, peygamberlerin rüyasının ise Tanrıdan olduğunu insanlarınkinin tersine yeni tecrübeler sunduğunu savunur. Jung’un rüya konusunda etkilendiği söylenen bir diğer Yahudi bilgin Solomon Almoli rüyanın çeşitli fonksiyonlarının bulunmasının yanında en önemli fonksiyonunun Tanrıyla kul arasında iletişim olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre Tanrı kuluyla ilişkisini vahyî ve ilhamî olarak asla kesmez. Bu nedenle rüyalar kutsalın yol gösterici sesidir. İçsel bir kılavuz olan rüya Tanrı’nın insanlığa hediyesi olup, temel fonksiyonu insana yardımdır. Ayrıca Hristiyan çevrede yetişmiş olan Jung, rüya konusunda Hristiyan teolojisinden etkilenmiştir. Zira Hristiyan teolojisinin rüya ile ilgili ana fikirlerinin oluşumunda etkili olan St. Thomas Aquinas, rüyaların ruhsal ihtiyaçlardan, uyku esnasındaki bedenin fiziksel ihtiyaçlarından, çevresel faktörlerden, Tanrı, melek ve şeytandan kaynaklandığını ileri sürüp, Tanrı kaynaklı olanlar hariç diğerlerini gereksiz görmüştür. Kilisenin rüya konusundaki genel anlayışı ise rüyaların bir kısmının  Tanrı kaynaklı olduğu yönündedir. Jung rüya konusunda benzer bir görüşe sahiptir. Dinî içerikli rüyaların Tanrı’dan bir mesaj olduğunu kabul eder. Ona göre rüya ilâhi bir ses ve elçidir. Bu yaklaşımın Tanrı-insan ilişkisinde insana dinamizm getireceği düşünülebilir. Bu vasıtayla birey dini içerikli rüyalarını Tanrının mesajı olarak gördüğünde benlik saygısı etkilenecek ve rüya davranış ilişkisi daha da kuvvetlenecektir.

Jung’a göre rüyaların bir diğer fonksiyonu ise kehanetleri içermesi ve gelecekle ilgili bilgiler taşımasıdır. Jung’a göre rüyalar gelecekle ilgili bir tahmin olmayıp vizyonlar sunmaktadır.  Bunları gelecekte yaşanacak olayların kesin habercisi olarak görür. Ona göre bu tür rüyaları her insan hayatında en az bir defa yaşamıştır. Jung’un rüyaların gelecek ile ilgili mesajlarını bireysel ve toplumsal olarak ikiye ayırdığı söylenebilir. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse dağa tırmanmayı seven bir dostunun rüyası örnek verilebilir. Kendisine rüyasını anlatan arkadaşının rüyasındaki şifreleri çözen Jung olabilecek muhtemel olayları arkadaşına açık açık anlatamaz fakat arkadaşına dağlara gitmemesini tavsiye eder. Arkadaşı bunu yapamayacağını belirtince asla yalnız gitmemesini tavsiye eder. Bir kaç ay sonra arkadaşının bir tırmanış esnasında düşüp öldüğünü belirtir. Toplumsal açıdan kehanet içeren rüyaların büyük rüyalar olduğunu bir veya birçok insan tarafından görülebileceğini bireyden çok toplumu ilgilendirdiğini ve bu rüyalara insanların ilgisiz kalamayacağını ileri sürer.

Dengeleyici, ödünleyici, nevrozların habercisi ve dinî mesaj fonksiyonlarının yanında Jung rüyaların başka fonksiyonları olduğunu savunur. Ona göre rüyalar bilgi içerme, ruhsal sağlığı koruma, bünyesinde bilinç dışının bilgeliğini barındırma, unutulmaya yüz tutmuş bazı yaşanmış olayları hatırlama, telepati, bilincin fark etmediği bazı olayları bilinç düzeyine iterek bilince olayın önemini kavratma, sınırlı bir gerçekliğe sahip egonun sınırlarını genişletme kişiyi ikaz etme gibi fonksiyonlar içerdiğini belirtir.

İlgili rüyalar

+5 oy
1 yorum 562 okuma
Simge 12 Ağustos 2017 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+12 oy
9 yorum 285 okuma
sonsuz 26 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+9 oy
1 yorum 724 okuma
sonsuz 23 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+19 oy
4 yorum 479 okuma
sonsuz 25 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+7 oy
3 yorum 227 okuma
+22 oy
1 yorum 229 okuma
sonsuz 24 Mayıs 2017 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+5 oy
8 yorum 327 okuma
mustafaharputi 1 Eylül 2019 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.8m puan)   yazdı
+4 oy
10 yorum 211 okuma
Sibel Atasoy 14 Nisan 2019 Bilgi kategorisinde Sibel Atasoy Rüya Tabircisi (6.7k puan)   yazdı
+4 oy
19 yorum 249 okuma
mustafaharputi 20 Temmuz 2020 Analiz kategorisinde mustafaharputi Rüya Bilgesi (17.8m puan)   yazdı
+10 oy
22 yorum 280 okuma
Simge 25 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı
+10 oy
13 yorum 249 okuma
Sibel Atasoy 13 Nisan 2019 Bilgi kategorisinde Sibel Atasoy Rüya Tabircisi (6.7k puan)   yazdı
+14 oy
11 yorum 386 okuma
sonsuz 30 Nisan 2016 Bilgi kategorisinde sonsuz Astral Gezgini (130k puan)   yazdı
+12 oy
6 yorum 106 okuma
Simge 24 Temmuz 2020 Bilgi kategorisinde Simge Astral Gezgini (163k puan)   yazdı


Rüyada Rüya Yorumu ve Analizi rüyalarınızın bilimsel ve psikolojik açıdan yorumlanmasını ve islami tabiri için bir ortam sağlar. Rüya yorum ve tabirlerine siz de destek olabilir, bilgilerinizi ve sezgilerinizi rüya görenlerle paylaşabilirsiniz.

Rüya günlüğü olan sitemizde kişiye özel rüya analizi, rüya yorumu ve rüya tabiri hizmetleri verilmektedir. Rüyalarınızı yorumlatmak için kimden yorum istediğinizi rüyanın sonuna veya etiket bölümüne ekleyebilirsiniz.
Rüya tabiri sözlüğü

Puan Tablosu

Rüya yazmak : -1000
Yorum yazmak: +120
Düşünce yazmak: +12
Rüya oylamak: +2
Yorum oylamak: +4
Rüyanıza en iyi yorum seçmek: +150
Yorumunuzun en iyi seçilmesi: +350
Yorumunuzun her artı oyu: +10
Rüyanızın her artı oyu: +5
Rüyanızın her okunması: +1

Kategoriler

24.9k rüya

162k yorum

21.3k düş-ünce

7.7k üye

331 Aktif
1 Üye ve 330 misafir
Aktif olan üyeler
Bugün : 789
Dün : 25411
Toplam : 38272281
Rüya yorumu, rüya tabiri, rüya görüşmeciliği ve rüya analizi gibi kişiye özel bölümlerimiz vardır. Rüyada rüya sitemizde üyelerimize özel mesaj, duvar yazıları gibi sistemler mevcuttur. Ayrıca üye olmadan da yorum ve tabir yazabilirsiniz. Uyarı: Rüya ve yorum içeriklerinden sitemiz sorumlu değildir. Buradaki bilgiler size sadece farklı bir bakış açısı sağlar.
...